Gichin Funakoshi

 

Shihan Gichin Funakoshi (front left) with family

Gichin Funakoshi in younger years,1935 and 1943

 

Gichin Funakoshi at training - early and later years

Memorial of Gichin Funakoshi

Yoshitaka Funakoshi - son of Gichin Funakoshi